NL | FR

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019

2019-08-19

 

De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019.

U brengt uw uitzendkrachten dus best vanaf 1 augustus 2019 in kaart.

Om stemgerechtigd te zijn, moet de uitzendkracht voldoen aan een dubbele anciënniteitsvoorwaarde die voldaan moet zijn gedurende twee referteperiodes die vóór en na dag X lopen:

1. In de periode vanaf 1 augustus 2019 tot en met de datum waarop de verkiezingsdatum wordt aangeplakt (dit is dag X, die in functie van uw verkiezingsdatum valt in de periode van 11 februari 2020 tot en met 24 februari 2020) moet de uitzendkracht tewerkgesteld zijn sedert ten minste drie ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens gedurende 65 arbeidsdagen.

Volgens de online brochure van de FOD WASO loopt deze eerste periode echter tot en met dag X-1 (die in functie van uw verkiezingsdatum valt in de periode van 10 februari 2020 tot en met 23 februari 2020). Deze interpretatie wijkt af van de letterlijke wettekst. U houdt echter best rekening met de twee referteperiodes.

Volgens de FOD WASO moet u de telling van punctuele 65 arbeidsdagen toepassen indien er sprake is van een daadwerkelijke onderbreking. Gewoonlijke inactiviteitsdagen en zon- en feestdagen vormen geen daadwerkelijke onderbreking. Volgens de FOD WASO betekent dit voor opeenvolgende weekcontracten die telkens enkel onderbroken worden door een weekend, dat er sprake is van een ononderbroken tewerkstellingsperiode. Deze weekcontracten vallen dus onder voornoemde eerste berekeningshypothese van “drie ononderbroken maanden”.

2. In de periode vanaf dag X tot en met de 13de dag die de verkiezingen voorafgaat (dit is dag X+77, die in functie van uw verkiezingsdatum valt in de periode van 28 april 2020 tot en met 11 mei 2020) moet de uitzendkracht in totaal minstens gedurende 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn

Volgens de online brochure van de FOD WASO loopt deze tweede periode echter tot en met dag X+76 (in functie van uw verkiezingsdatum valt deze in de periode van 27 april 2020 tot en met 10 mei 2020). Deze interpretatie wijkt af van de letterlijke wettekst. U houdt echter best rekening met de twee referteperiodes.

Voor de berekening van arbeidsdagen voorziet de wet geen pro rata regeling. Volgens de FOD WASO zal een dag gedurende dewelke de uitzendkracht bijvoorbeeld slechts drie uren tewerkgesteld was, meetellen als een (volledige) arbeidsdag.

Hiervoor komen alle uitzendkrachten in aanmerking. Dit is dus anders dan wat geldt voor de berekening van de gemiddelde tewerkstellingsdrempel (50/100 werknemers) waarvoor enkel uitzendkrachten meetellen die geen vaste werknemer vervangen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst.

Het gaat telkens om de tewerkstelling van de uitzendkracht in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker indien deze bestaat uit meerdere juridische entiteiten.

Actiepunt

Breng alle uitzendkrachten die bij u tewerkgesteld worden vanaf 1 augustus 2019 in kaart. Wanneer uitzendkrachten aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoen, zijn ze immers stemgerechtigd in uw bedrijf op dag Y.

Download hier uw persoonlijke verkiezingskalender.

Heeft u vragen over de sociale verkiezingen? Stel ze aan onze interactieve Chatbot Thierry op www.socialelections.be . Uiteraard staan wij ook met ons sociale verkiezingsteam steeds voor u paraat!