NL | FR

Enkele last minute versoepelingen omwille van Covid-19

2020-10-28

 

De nationale sociale partners hebben zopas een akkoord bereikt over enkele versoepelingen in de procedure zodat de verkiezingen zo vlot en veilig mogelijk kunnen doorgaan in de voorziene periode van 16 tot en met 29 november 2020. Deze wijzigingen zullen eerstdaags wettelijk bevestigd worden. We zetten de aangekondigde versoepelingen alvast op een rijtje:
 
1. Elektronische stemming: verlenging van de termijn om een akkoord te sluiten
 
Normaal kon u als werkgever tot en met dag X+56 (die viel in functie van uw nieuwe dag Y tussen 13 en 26 oktober 2020) met de vakorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen een akkoord sluiten om de stemming elektronisch te laten verlopen. De sociale partners hebben nu afgesproken om deze termijn te verlengen. De precieze ‘deadline’ wordt niet vermeld, maar logischerwijze moet dit akkoord bereikt worden vooraleer u de oproepingsbrieven moet overhandigen of verzenden (dus vóór uw dag X+80).
 
Het schriftelijk akkoord moet de bevestiging omvatten voor welke werknemerscategorie(ën) er tot elektronische stemming zal worden overgegaan. Bovendien moet het akkoord alle overige inhoudelijke aspecten van de elektronische stemming regelen, in het bijzonder een omschrijving van de ‘gebruikelijke werkpost’ (indien van toepassing), de bijzondere voorwaarden om het geheim van de stemming te garanderen, de modaliteiten met het oog op de goede werking van het stembureau en de wijze van identificatie van de kiezers.
 
2. Stemming per brief
 
Aangepaste timing
 
Ook de termijn om een akkoord te sluiten om de stemming per brief te organiseren wordt verlengd. De precieze ‘deadline’ voor het akkoord wordt niet vermeld, maar logischerwijze moet dit akkoord bereikt worden vooraleer u de oproepingsbrieven moet overhandigen of verzenden (dus vóór uw dag X+80). Dit schriftelijk akkoord moet u sluiten met alle organisaties die kandidaten hebben voorgedragen. 
 
Voor welke situaties?
 
De wet voorzag oorspronkelijk dat de stemming per brief enkel kon voor de volgende vier gevallen:
  • in geval van een aanzienlijke spreiding van het personeel, waarbij ook het huidige corona-telewerk wordt aanvaard;
  • in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. wegens ziekte);
  • in geval van nachtarbeid voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan;
  • wanneer de werknemers niet tewerkgesteld zijn tijdens de openingsuren van het stembureau (bv. deeltijdse werknemers);
 
De sociale partners spraken af om de stemming per brief ook mogelijk te maken voor werknemers die op de dag van de stemming in de onderneming aanwezig zijn, maar voor wie de fysieke stemming ter plaatse omwille van de Covid-19-pandemie niet veilig kan worden georganiseerd.
 
Versoepeling voor de oproeping van de kiezers
 
Aan de kiezers die per brief stemmen moet u de oproepingsbrief en stembiljetten overhandigen tegen ontvangstbewijs. Wanneer zij niet in de onderneming aanwezig zijn op het tijdstip dat de brieven verdeeld worden, moet u de oproeping per aangetekende brief verzenden. Het akkoord van de sociale partners bepaalt nu dat de stembiljetten samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending aan de kiezer kunnen worden bezorgd. Een aangetekende zending is dus niet langer vereist. De getuigen hebben het recht om op het correct verloop van de verzending toe te zien.
 
Verlenging van de termijn voor de stemopneming
 
U kan met de vakorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen afspreken dat stembiljetten per brief die tot maximum vijf dagen na het sluiten van de stemming toekomen, toch in aanmerking worden genomen bij de stemopneming. Dit betekent dat de stemopneming wordt uitgesteld.
 
3. Aanpassing van het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers
 
Het akkoord van de sociale partners vermeldt ook dat wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe akkoorden te sluiten over de stemming per brief of elektronische stemming op afstand, u ook afspraken kan maken om het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus aan te passen.
 
Actiepunt
 
Wanneer u in uw onderneming alsnog de stemming elektronisch of per brief wil organiseren, krijgt u hiervoor iets meer tijd om hierover een akkoord te sluiten met de vakorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen. U kan ook een akkoord sluiten over een verlenging van de termijn waarbinnen de stemmen per brief in het stembureau moeten toekomen. Ook de oproeping van de kiezers per brief kan op een vereenvoudigde wijze. 
 
Wij informeren u zodra deze versoepelingen in de wet worden bevestigd. Ondertussen kan u alvast best deze akkoorden sluiten zodat u alles veilig en tijdig kan laten verlopen.