NL | FR

Sociale verkiezingen 2020 - Dag X+35: de kandidatenlijsten komen eraan…!

2020-03-09

 

De kandidatenlijsten moeten worden ingediend door de representatieve organisaties of hun volmachthouders of door een huislijst (voor de kaderleden) uiterlijk op dag X+35 (die valt in de periode van 17 tot en met 30 maart 2020 in functie van de verkiezingsdag). De indiening kan gebeuren door verzending of overhandiging van papieren kandidatenlijsten aan de werkgever. In deze gevallen is de datum van verzending/overhandiging relevant om te weten of de lijst tijdig is ingediend. De representatieve organisaties kunnen hun lijsten ook indienen via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarbij de werkgever dan via de e-box of per e-mail een melding zou moeten ontvangen. U kan de kandidatenlijst dan raadplegen via de webapplicatie. 
 
De verkiezingsprocedure mag stopgezet worden in de volgende drie gevallen:
  • wanneer geen enkele kandidatenlijst is ingediend voor geen enkele categorie (volledige stopzetting);
  • wanneer voor een bepaalde werknemerscategorie geen enkele kandidatenlijst werd ingediend (stopzetting enkel voor deze categorie);
  • wanneer voor een bepaalde werknemerscategorie maar één kandidatenlijst werd ingediend en wanneer het aantal kandidaten lager of gelijk is aan het aantal voor deze categorie toe te kennen effectieve mandaten (stopzetting enkel voor deze categorie).
 
Uiterlijk op dag X+40 (tussen 22 maart en 4 april 2020), moet de werkgever de ontvangen kandidatenlijsten aanplakken, zonder een wijziging aan te brengen. Deze aanplakking moet gebeuren op dezelfde plaats als de aanplakking op dag X. De papieren aanplakking mag vervangen worden door de terbeschikkingstelling van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.
 
Tot dag X+47 (tussen 29 maart en 11 april 2020) kunnen de personen die voorkomen op de kiezerslijst of hun representatieve organisaties een klacht indienen bij de werkgever. Wie zijn kandidatuur wenst in te trekken, moet zijn werkgever daarvan eveneens informeren uiterlijk op dat tijdstip. Op dag X+48 moet de werkgever de klacht of de intrekking van de kandidatuur voorleggen aan de betrokken organisatie. In het geval van een klacht, beschikt deze over een termijn van zes dagen (dus tot dag X+54) om de lijst te wijzigen. Ten laatste op dag X+56 moet de werkgever de lijsten opnieuw aanplakken, ook als die niet gewijzigd werden.
 
Wanneer een klacht ingediend werd op dag X+47 kunnen de kiezers, de representatieve organisaties en de werkgever een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank tegen de kandidatenlijsten tot dag X+61 (tussen 12 en 25 april 2020). De arbeidsrechtbank doet dan uitspraak uiterlijk op dag X+75. Indien er geen enkele klacht werd ingediend op dag X+47 kan de werkgever nog een beroep voor de arbeidsrechtbank instellen uiterlijk op dag X+52 (tussen 3 april en 16 april 2020). De arbeidsrechtbank doet dan uitspraak ten laatste op dag X+66. U kan als werkgever een beroep tegen een kandidatenlijst overwegen wanneer de verkiesbaarheidsvoorwaarden niet vervuld zijn of om de kandidatuur te betwisten wegens rechtsmisbruik.
 
Actiepunt
 
Kijk na of de kandidaten(lijsten) voldoen aan de wettelijke voorwaarden en volg stipt de strikte termijnen op voor aanplakking, betwisting, enz.