NL | FR

Sociale verkiezingen 2020 : Start van de procedure op dag X-60

2019-12-05

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 13 tot en met 26 december 2019 in functie van dag Y) moet de werkgever de volgende informatie meedelen:

 

  • de afbakening van de technische bedrijfseenheid (TBE);
  • het aantal op dag X-60 in de TBE tewerkgestelde personeelsleden per categorie: arbeiders, bedienden (met inbegrip van de kaderleden en het leidinggevend personeel) en de jeugdige werknemers;
  • de functies van het leidinggevend personeel (hun benaming en inhoud), met ter informatie de namen van de personen die deze functies uitoefenen;
  • de data van dag X en dag Y;
  • enkel voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (en indien de onderneming op dag X-60 minstens 30 bedienden tewerkstelt): de functies van de kaderleden, met ter informatie de namen van de personen die deze functies uitoefenen.
De werkgever moet deze schriftelijke informatie (in de wettelijk voorgeschreven taal) meedelen:
 
  • aan de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij afwezigheid ervan, de vakbondsafvaardiging;
  • aan de werknemers: door aanplakking of via elektronische weg (bv. intranet, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben);
  • aan de drie representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB, ACV) en aan de representatieve organisatie van kaderleden (NCK) als er verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsvinden: elektronisch via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be/) of per post naar de zetel van deze organisaties.
Tussen dag X-60 en dag X-35 raadpleegt de werkgever de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid ervan de vakbondsafvaardiging) over: de afbakening van de TBE, de functies van de leidinggevenden en, enkel voor de ondernemingsraad, de functies van de kaderleden.  Uiterlijk op dag X-35 (die valt in de periode die loopt van 7 tot en met 20 januari 2020) moet de werkgever hierover zijn beslissing meedelen.
 
Wij herinneren u er tevens aan dat u uw bedrijfsgegevens op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet nakijken vóór dag X - 60.
 
Actiepunt
 
Check of u alle vereiste documenten klaar hebt voor dag X-60. Tussen dag X-60 en dag X-35 moet u de ondernemingsraad en het CPBW (of bij afwezigheid ervan de vakbondsafvaardiging) raadplegen.